Regulamin Sklepu

Składający zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania poniższego Regulaminu.

Spis treści:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. DANE OSOBOWE
3. PŁATNOŚCI
4. UŻYTKOWNICY ZAGRANICZNI
5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
6. DOSTARCZENIE PRODUKTÓW
7. UMOWA SPRZEDAŻY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY
8. REKLAMACJE
9. ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW
10. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy rosyjskitylkozemna.pl (zwany dalej Sklepem) jest prowadzony przez firmę: Rosyjski Tylko Ze Mną Nina Roltyrgina

1.2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej przez Nazwa Firmy (zwaną dalej Operatorem) z Zamawiającym dokonującym zakupu Produktu.

1.3. Przez Produkt rozumie się podcast w postaci plików elektronicznych (pliki mp3) wraz z plikami tekstowymi (pliki pdf).

1.4. Wypełniając dowolny formularz w Serwisie rosyjskitylkozemna.pl, Zamawiający oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i ma prawo do dysponowania nimi. Zamawiający odpowiada za utrzymanie w tajemnicy haseł, nazw użytkownika, otrzymanych linków oraz innych podawanych w Serwisie oraz uzyskanych w wyniku działania z Serwisem danych. Operator nie odpowiada za udostępnienie przez Zamawiającego tych danych osobom trzecim i za działania dokonane z ich użyciem. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

2. DANE OSOBOWE

2.1. Administratorem danych osobowych jest Rosyjski Tylko Ze Mną Nina Roltyrgina.

2.2. Rosyjskitylkozemna.pl przetwarza dane osobowe Zamawiającego w następujących celach:

– wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwane „RODO”).

– obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes rosyjskitylkozemna.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym m. in. historii zamówień Zamawiającego, komunikacji z rosyjskitylkozemna.pl oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń.

– w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes rosyjskitylkozemna.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju.

2.3. Dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

2.4. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz rosyjskitylkozemna.pl, podmioty te mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Zamawiającego, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi, operatorzy płatności, dostawcy usług prawnych, inni podwykonawcy zewnętrzni.

2.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, dane Zamawiającego będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

2.6. Uprawnienia Zamawiającego

– Zamawiającemu przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

– W zakresie, w jakim dane Zamawiającego przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z rosyjskitylkozemna.pl.

3. PŁATNOŚCI

3.1. Serwis oferuje Zamawiającym następujące formy płatności:

PRZEDPŁATA:

– szybkim przelewem za pośrednictwem kanałów udostępnionych przez tpay.com

– przelew na konto bankowe wskazane w trakcie realizacji zamówienia. Przy wyborze tej opcji koniecznie prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres kontakt@rosyjskitylkozemna.pl (co przyśpiesza weryfikację płatności).

3.2. Wszystkie ceny na stronach Serwisu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3.3. Ceną wiążącą jest cena podana przy Produkcie w chwili składania zamówienia przez Zamawiającego.

3.4. Serwis w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie oraz wprowadzania nowych Produktów do oferty Serwisu – co uwarunkowane być może np. sezonowymi promocjami. Uprawnienia te nie mają wpływu na ceny Produktów w zamówieniach które zostały złożone przed datą wejścia w życie tych zmian.

4. UŻYTKOWNICY ZAGRANICZNI

4.1. Serwis jest własnością Operatora, mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownicy mający dostęp do Serwisu z terytorium nie będącym w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, są odpowiedzialni za działanie w zgodzie z prawem obowiązującym na terytorium, z którego korzystają z Serwisu.

5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5.1. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia w serwisie rosyjskitylkozemna.pl Zamawiający otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy.

5.2. Zamawiający jest informowany mailowo o etapie realizacji swojego zamówienia.

5.3. Po zarejestrowaniu płatności przez system tpay.com lub przelewu na konto za zamówienie, zamówiony Produkt jest dostępny do ściągnięcia dla Zamawiającego na Jego osobistym koncie.

5.4. Zamawiający może zmienić lub anulować zamówienie do momentu udostępnienia Zamawiającemu linków do stron umożliwiających ściągnięcie zakupionego Produktu.

5.5. Do każdego zamówienia z zaakceptowaną płatnością tpay.com lub przelewem zostaje wystawiony fiskalny paragon o czym Zamawiający jest poinformowany mailowo w dniu jego wystawienia.

5.6. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Zamawiającego. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu przez Serwis.

6. DOSTARCZENIE PRODUKTÓW

6.1. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Zamawiającego wiadomość e-mail, zawierająca informacje o możliwości rozpoczęcia pobierania zakupionych Produktów w postaci plików. Zamawiający może rozpocząć pobieranie Produktów logując się na swoje konto w serwisie i korzystając z Panelu użytkownika w Serwisie gdzie znajdują się linki do pobierania zakupionych Produktów.

6.2. Udostępnione linki do pobierania są uaktywniane po otrzymaniu zapłaty i są aktywne przez 14 dni. W tym czasie Zamawiający może pobrać zakupione Produkty. Jeśli w/w czas okazał się niewystarczający Zamawiający może poprosić o wygenerowanie nowych linków do swoich Produktów.

6.3. Serwis rosyjskitylkozemna.pl zobowiązuje się dostarczyć zakupiony Produkt nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty całości należności (lub do pierwszego dnia roboczego, jeśli zakup został dokonany po godz. 15 w piątek, w weekend lub święto).

6.4. Serwis rosyjskitylkozemna.pl zobowiązuje się dostarczyć zakupiony Produkt bez wad. Jeżeli Zamawiający w zakupionym produkcie rozpozna wady przysługuje mu prawo do reklamacji otrzymanego Produktu.

7. UMOWA SPRZEDAŻY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY

7.1. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Zamawiającego.

7.2. Ze względu na charakter sprzedawanych Produktów (nagrania dźwiękowe dostarczone w formie plików) Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta”.

8. REKLAMACJE

8.1. W przypadku, gdy zakupiony towar okaże się uszkodzony – gdy nie uruchamia się lub pobrany plik z Produktem jest uszkodzony, niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Zamawiający może wystąpić do Operatora z reklamacją.

8.2. Jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie, a Zamawiający otrzyma wyłącznie informację od Serwisu z uzasadnieniem decyzji niepodejmowania procesu reklamacyjnego.

8.3. Reklamacje zgłaszane przez Zamawiających będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu roboczych od momentu ich zgłoszenia. Serwis powiadomi Zamawiającego o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą listu e-mail przesłanego na adres wskazany przez Zamawiającego w trakcie rejestracji.

8.4. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Serwis, będzie dokonywany w sposób ustalony z Zamawiającym, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Zamawiającego o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.

8.5. Wszelkie skargi, reklamacje, uwagi i propozycje prosimy kierować na adres mailowy: kontakt@rosyjskitylkozemna.pl, w tytule e-mail wpisując: Reklamacja zamówienie numer… (z podaniem pozycji i dokładnym opisem zgłaszanej reklamacji).

9. ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

9.1. Wszelkie Produkty oferowane przez Serwis, tak udostępniane nieodpłatnie jak i będące przedmiotem sprzedaży, objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

9.2. Produkty będące w ofercie Serwisu rosyjskitylkozemna.pl wymagają oprogramowania odtwarzającego format pliku dźwiękowego MP3 lub Audio, zależnie od formatu zamówionego Produktu.

9.3. Zamawiający ma prawo korzystać z Produktu na własny użytek wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9.4. Zamawiający nie jest uprawniony do:

– rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Produktu, ani w całości ani we fragmentach,
– ingerowania w jego zawartość,
– publikacji, dystrybucji, powielania,
– oddawania w najem Produktu,
– jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Produktu.

9.5. Zamawiający zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Operator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Zamawiającego), z tytułu łamania praw do danej kopii produktu.

9.6. Zawartość Serwisu (np. teksty, grafiki, próbki mp3) dostępne na stronach Serwisu stanowią własność Operatora Serwisu i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Korzystając z Serwisu, użytkownik Serwisu zobowiązuje się do nie wprowadzania jakichkolwiek zmian oraz do nie korzystania bez zgody uprawnionych stron z zawartości Serwisu w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie.

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI

10.1. Administratorem danych osobowych jest Rosyjski Tylko Ze Mną Nina Roltyrgina.

10.2. Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie rosyjskitylkozemna.pl, automatycznie zbierane są dane dotyczące jego wizyty, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

10.3. Aby móc założyć konto w Serwisie rosyjskitylkozemna.pl niezbędne jest podanie danych takich jak: imię, nazwisko, e-mail, hasło. Użytkownik może podać dane teleadresowe, jednakże nie jest to konieczne. W każdej chwili, zgodnie z Regulaminem Serwisu, Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia konta i danych osobowych z nim powiązanych.

10.4. Serwis rosyjskitylkozemna.pl nie gromadzi i nie zapisuje danych dotyczących kart płatniczych i numerów kont bankowych, których Użytkownik używa podczas dokonywania zakupu. Dane związane z realizacją płatności przetwarzane są bezpośrednio w systemie transakcyjnym tpay.com.

10.5. Serwis rosyjskitylkozemna.pl może wykorzystywać ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z ciasteczek poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce, jednak może to utrudnić lub uniemożliwić skorzystania ze strony.