Regulamin | Rosyjski tylko ze mną
Skip to content

Regulamin serwisu rosyjskitylkozemna.pl

§ 1. Informacje wstępne

 1. Właścicielem i administratorem Serwisu www.rosyjskitylkozemna.pl jest Nina Roltyrgina Rosyjski Tylko Ze Mną z siedzibą ul. B. Chrobrego 20, Wieliczka 32-020
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
 3. Celem Serwisu jest rozpowszechnienie wiedzy w zakresie języka rosyjskiego i udostępnienie Podcastów internetowych, stworzonych przy pomocy systemów e-learningowych.
 4. Serwis ma charakter szkoleniowy i nie jest placówką oświatową, edukacyjną w rozumieniu prawa polskiego.
 5. Poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 6. Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:
 1. Formularz Rejestracyjny – ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji w Serwisie.
 2. Hasło – ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez Serwis w procesie odzyskiwania hasła i przesyłany pocztą elektroniczną do Użytkownika, który użytkownik może dowolnie modyfikować.
 3. Nazwa użytkownika (Login) – unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 4. Logowanie - potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.
 5. KJR – właściciel i administrator Serwisu www.rosyjskitylkozemna.pl. W przypadku Podcastów udostępnianych przez Autorów, może występować pod nazwą www.rosyjskitylkozemna.pl
 6. Serwis - wirtualna platforma edukacyjna dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem. www.rosyjskitylkozemna.pl, składająca się na 2 części: Podcasty i Platformę.
 7. PODCASTY – płatna część Serwisu w zakresie usług szkoleniowych typu e-learning.
 8. Darmowe Podcasty – bezpłatna część Serwisu w zakresie usług szkoleniowych typu e-learning.
 9. Platforma – pozostała część Serwisu.
 10. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.
 11. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny zawierając tym samym Umowę z KJR, posiadający dostęp do szerszej zawartości Serwisa.
 12. Profil Użytkownika - standardowy zestaw danych Użytkownika przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji.
 13. Autor - osoba udostępniająca własne Podcasty w Serwisie rosyjskitylkozemna.pl na podstawie odrębnej umowy z KJR.
 14. Nauczyciel – osoba prywatna prowadząca Podcasty lub udostępniająca własne Podcasty w Serwisie  rosyjskitylkozemna.pl na podstawie odrębnej umowy z KJR.

§ 2. Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Podcastów jest odpłatne, za wyjątkiem Darmowych podcastów.
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne, a Platforma dostępna jest dla każdego użytkownika Internetu.
 3. W momencie zakupienia Podcastu przez Użytkownika, otrzymuje on do niego dostęp lub możliwość odbierania odpowiednich materiałów przesyłanych na skrzynkę e-mail.
 4. Aktywacja Podcastów następuje nie wcześniej niż w momencie pojawienia się wpłaty na koncie systemu obsługującego płatności i nie później niż 12 godzin po dokonanej wpłacie, przy czym informacja o aktywacji Podcastów zostaje wysłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 5. W przypadku rezygnacji z Podcastów po ich rozpoczęciu, KJR nie przewiduje zwrotu poniesionych kosztów. Za moment rozpoczęcia Podcastów uznaje się pierwsze logowanie Użytkownika do treści Podcastów po aktywacji Podcastów.
 6. Korzystanie z Podcastów lub Darmowych Podcastów wymaga logowania jako Użytkownika Zarejestrowanego lub Gościa.
 7. Rejestracja Użytkownika obejmuje: a) zaakceptowanie warunków Regulaminu, b) prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, c) potwierdzenie rejestracji poprzez otworzenie w przeglądarce internetowej specjalnego linku wysyłanego przez Serwis po rejestracji.
 8. Użytkownik uzyskuje pełny dostęp do Serwisu (za wyjątkiem Podcastów, nie opłaconych przez niego i Podcastów, wymagających podania hasła dostępowego) po prawidłowym potwierdzeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się do Serwisu.
 9. Zautomatyzowany dostęp do zakupionych Podcastów zapewniony jest tylko i wyłącznie w przypadku stosowania się do instrukcji wyświetlanych podczas procesu zamówienia i realizacji.
 10. Przesyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
 11. Zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu Użytkownika.
 12. KJR zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania Użytkownika.
 13. KJR zastrzega sobie prawo zablokowania konta Użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconych Podcastów.
 14. Odmowa zarejestrowania lub zablokowanie konta Użytkownika skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika do Podcastów.
 15. Użytkownik ma prawo wyrejestrować się z bazy użytkowników platformy, wysyłając maila na adres ninarolt@gmail.com o treści: Proszę o wyrejestrowanie mnie z bazy użytkowników rosyjskitylkozemna.pl. Przesyłając niniejszą decyzję, świadomy jestem, iż nie będę mógł otrzymać ponownie swojego loginu oraz usunięcie mnie z bazy danych jest nieodwracalne i skutkuje utraceniem dostępu do opłaconych Podcastów.

§ 3. Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych

 1. W zakresie korzystania z Podcastów zastosowanie mają niżej przedstawione postanowienia Polityki Prywatności.
 2. Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 3. Przesyłanie do KJR Formularzu Rejestracyjnego jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w nim zawartych, w tym przetwarzanie w celach marketingowych oraz wykorzystywanie dla celów informacyjnych i promocyjnych KJR – np., w celach wysyłania informacji o KJR na adres e-mail, numer telefonu komórkowego, przy czym Użytkownik może w swoim Profilu Użytkownika zablokować otrzymywanie informacji na e-mail.
 4. KJR zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez Użytkownika dane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie przez KJR danych z Formularzu Rejestracyjnego podmiotom współpracującym z KJR w celu należytego świadczenia usług. Wobec podmiotów tych stosuje się odpowiednio postanowienia Polityki Prywatności.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia.
 7. Użytkownik powinien informować KJR o zmianach w danych, przekazanych KJR w trakcie rejestracji.
 8. Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, innych materiałów związanych z Serwisem lub dane podawane na forum są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. KJR nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystują w niekontrolowany przez nas sposób, dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
 9. Polityka Prywatności nie dotyczy również serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach Serwisu.
 10. KJR zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości KJR rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jej serwisów, usług i produktów, a także niekomercyjne listy.

§ 4. Zobowiązania Użytkownika

 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.
 2. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się w szczególności publikowanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte jako naganne.
 3. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.

§ 5. Zastrzeżenia prawne

 1. Treści informacji dostępnych w Serwisie mogą być zmieniane bądź uaktualniane w każdym momencie, bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników.
 2. KJR nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 3. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt związany z połączeniem Użytkownika z Serwisem jak też dostępem do Podcastu. KJR nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Serwisu oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.
 4. KJR zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Serwisu.
 5. KJR uprawniony jest do zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn po zakończeniu wszystkich odbywających się Podcastów lub nie wcześniej niż 100 dni po ostatnim opłaceniu Podcastu oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Zarejestrowanych Użytkowników.
 6. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w Serwisie nie są oficjalnym stanowiskiem KJR, chyba że zostało to inaczej oznaczone.
 7. KJR nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Serwisu oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostają poza kontrolą KJR w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
 8. KJR nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.
 9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wygłaszanych za pomocą Serwisu informacji własnych.
 10. Autor i Nauczyciel, tworzący Podcast ponosi pełną prawną i finansową odpowiedzialność za jego treść.

§ 6. Prawa autorskie

 1. Wszystkie Podcasty darmowe oraz płatne udostępniane w Serwisie oraz wszelkie treści (teksty, grafiki, nagrania audio i video) , nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 2. Autor i Nauczyciel posiadają pełnię praw autorskich do udostępnianych przez nich Podcastów.  Udostępnianie przez nich innych zasobów, wobec których  prawa autorskie nalezą do osób trzecich, może odbywać się tylko za pisemną zgodą tych osób.
 3. Użytkownik nie może udostępniać żadnych materiałów stanowiących treść Podcastu osobom trzecim, w jakiejkolwiek formie, bez zgody KJR.
 4. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów stanowiących treść Podcastu, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody KJR lub ich autora i jedynie we wskazanym zakresie.
 5. W przypadku niezastosowania się do powyższych punktów Regulaminu przez Użytkownika, bądź osobę trzecią, KJR podejmie odpowiednie kroki prawne.

§ 7. Reklamacje

 1. W przypadku jakichkolwiek problemów, bądź wystąpienia procesów niezgodnych z zamierzeniami, Użytkownik może skontaktować się z administratorem Serwisu. Administrator podejmie odpowiednie kroki w kierunku umożliwienia użytkownikowi realizacji zamówień oraz prawidłowego korzystania z Serwisu i udziału w Podcastach.
 2. W przypadku niepoprawnego działania przesyłki oraz udostępniania Podcastów Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie administratora Serwisu.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.
 4. Wszelkie uwagi i roszczenia, związane z jakością Podcastów należy kierować do Autorów lub Nauczycieli danych Podcastów.

§ 8. Zastrzeżenia techniczne

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Serwisu będą udostępnione na stronach Serwisu i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.
 1. KJR nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 2. KJR nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 3. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od KJR, może on czasowo ograniczyć dostęp do Serwisu przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku KJR nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Serwisu.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Zarejestrowani Użytkownicy wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą  elektroniczną i z użyciem telefonii cyfrowej oraz uznają je za skutecznie doręczone.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez KJR będą zamieszczane w Serwisie.
 3. Zmiany w Regulaminie są wiążące po 14 dniach dla Zarejestrowanych Użytkowników oraz od momentu ich zamieszczenia w Serwisie dla pozostałych Użytkowników.
 4. Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody KJR.
 5. Przepisy Regulaminu będą interpretowane zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
 6. Wszelkie spory z KJR powstałe w związku z funkcjonowaniem Serwisu rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby KJR.
 7. Spory pomiędzy Użytkownikami a Autorami/Nauczycielami Podcastów będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Autora/Nauczyciela.
 8. KJR może zawierać z Autorami/Nauczycielami oraz firmami szkoleniowymi i trenerami odrębne umowy, których postanowienia są nadrzędne względem Regulaminu.
This blog is monetized using Are-PayPal WP Plugin